Big Data Visual Analytics

BDVA 2017: Adelaide, Australia

BDVA 2016: Sydney, Australia

BDVA 2015: Hobart, Australia

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier