Hypertext, Information Retrieval, Multimedia

HIM 1997: Dortmund, Germany

HIM 1995: Konstanz, Germany

Hypertext und Hypermedia 1992: München, Germany

Hypertext/Hypermedia 1991: Graz, Austria

Hypertext und Hypermedia 1990

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier