BibTeX record journals/corr/ZubairR16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/ZubairR16,
 author  = {Mohammed Abdullah Zubair and
        Pachamuthu Rajalakshmi},
 title   = {Reconfigurable Dual Mode {IEEE} 802.15.4 Digital Baseband Receiver
        for Diverse IoT Applications},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1611.03482},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1611.03482},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1611.03482},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:39 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZubairR16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics