"DTCO through design space exploration by the virtual FAB range pattern ..."

Liang Zhu, Yida Xie, Zhibo Ai (2017)
Schloss Dagstuhl LZI